آخرین اخبار :
قوانین انجمن نقره کلیک


 • درآمدی تا 100 تومان برای هر عضویت
 • درآمدی تا 67 تومان برای هر کلیک
 • درآمدی تا 11.5 تومان برای هر کلیک زیرمج.
 • جزئیات و اطلاعات دقیق
 • ارتقاء عضویت دلخواه
 • درآمدزایی مختلف
 • پرداخت سریع و آنلاین
 • و...


 • روشها و امکانات متعدد تبلیغات
 • سیستم غیر قابل نفوذ و هوشمند ضد تقلب
 • اطلاعات و آمار دقیق آگهی
 • انتخاب ساعت دلخواه نمایش تبلیغات
 • تبلیغ با هر مبلغی
 • و...

تبلیغات هزینه نیست؛ سرمایه گذاریست!تعرفه ها در عضویت های مختلف
ارزش هر کلیک31 تومان40 تومان52 تومان
ارزش هر کلیک زیرمجموعه اجاره5.5 تومان10.5 تومان10.5 تومان
ارزش هر کلیک زیرمجموعه مستقیم1.3 تومان2 تومان3 تومان
حداکثر زیرمجموعه مستقیم120200300
حداکثر زیرمجموعه اجاره ای60010003500
وقفه زمان اجاره453
وقفه زمان برداشت101011
قیمت زیرمجموعه مستقیم6000 تومان6000 تومان6500 تومان
قیمت زیرمجموعه اجاره ای550 تومان800 تومان1000 تومان
قیمت تعویض زیرمجموعه93 تومان98 تومان85 تومان
سقف ارسال پیام خصوصی روزانه1070200
قیمت ( یک ماه )رایگان150000  تومان300000  تومان